Käyttäjäsopimus

T2 Ticket Market Oy:n markkinapaikan KÄYTTÄJÄSOPIMUS

 

1. Yleistä

Tämä käyttäjäsopimus sisältää T2 Ticket Market Oy:n (jäljempänä ”Ticket2” ) markkinapaikan käyttöä koskevat ehdot. Ticket2 tarjoaa markkinapaikan internetissä käyttäjille, jotka haluavat ostaa (”ostaja”) tai myydä (”myyjä”) tapahtumalippuja. Näin Ticket2:n tarjoaman palvelun avulla ostaja ja myyjä voivat kohdata ja tehdä kauppaa keskenään. Ticket2 toimii täten kauppa-agenttina, eikä itse osta tai myy tapahtumalippuja.

Erottamattomina liitteinä tähän käyttäjäsopimukseen kuuluvat Myyjän käsikirja, Ostajan käsikirja, sekä GDPR.

Huomaa, että Ruotsin kuluttajansuoja (Konsumentköplagen) ei koske tapahtumalippujen ostoa, vaan lippujen ostoa säätelee kauppaa koskeva laki (Köplag). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että palvelun kautta ostetuilla tapahtumalipuilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Mahdollisuutta avoimeen kauppaan ei myöskään ole.

Palvelun käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen.

 

2. Jäsenyys

Myydäkseen tapahtumalippuja tulee käyttäjän rekisteröityä, eli liittyä jäseneksi. Rekisteröityessään jäseneksi käyttäjä hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Jäseneksi hyväksymisestä kunkin käyttäjän kohdalla päättää Ticket2. Ticket2 tarkistaa käyttäjän luottotiedot ennen jäseneksi hyväksymistä. Ticket2 pidättää oikeuden evätä jäsenyyden, sekä lakkauttaa jo hyväksytyn käyttäjän jäsenyyden.

Jäsenellä on oikeus hoitaa tapahtumalippujensa myyntiä kirjautumalla sisään palveluun käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan. Jäsen vastaa itse käyttäjätilin huolellisesta ja turvallisesta käytöstä.

Jäsen voi halutessaan keskeyttää jäsenyytensä, jolloin mahdollisuus jatkossa käyttää palvelua lipunmyyntiin lakkaa. Tällöin kuitenkin aiemmin mahdollisesti aloitetut myyntiprosessit on vietävä loppuun kokonaisuudessaan, ennen kuin jäsenyys voidaan lakkauttaa.

Jäsenyys jatkuu toistaiseksi, ellei muuta sovita.

 

3. Tapahtumalippujen listaus myyntitarkoitusta varten

Jäsen voi palvelun kautta tarjota tapahtumalippuja myyntiin julkisesti. Lippujen rekisteröinti tätä tarkoitusta varten on jäsenelle maksutonta. Sellainen käyttäjä, jonka jäsenyyttä Ticket2 ei vielä ole hyväksynyt, voi rekisteröidä lippuja palvelussa. Nämä liput eivät kuitenkaan ole muiden käyttäjien selattavissa tai ostettavissa. Kaikki lipunmyynti tapahtuu myyjän määrittelemään kiinteään hintaan. Tämä hinta on myyjän vapaasti muutettavissa ilman erillistä maksua.

Lippujen rekisteröinti palvelussa on tämän sopimuksen mukaan oikeudellisesti sitova toimenpide. Kun ostaja tilaa tietyn lipun palvelun kautta, on kyseisen lipun myyjä (jäsen) velvoitettu toimittamaan lipun ostajalle. Tämä kumpaakin osapuolta velvoittava sopimus kaupasta astuu kuitenkin voimaan vasta myyjän (jäsen) vahvistettua kaupan.

Jos palvelussa listattuihin tapahtumalippuihin ei kohdistu tilauksia, voi jäsen poistaa liput palvelusta, jolloin ne eivät enää ole myynnissä. Muussa tapauksessa myyntitarjous on voimassa, kunnes kunkin lipussa mainitun tapahtuman ajankohtaan on kolme (3) vuorokautta.

 

4. Lippujen osto palvelun kautta

Ostaja voi rekisteröitymättä jäseneksi tilata myytäväksi listattuja lippuja Ticket2:n palvelun kautta. Tilauksen yhteydessä ostaja hyväksyy jäsenen myyntitarjouksen tapahtumalipuista, ja maksaa lipunhinnan, Ticket2:n palvelumaksun ja rahtimaksunTicket2:lle. Palvelumaksu on tällöin 10 % lipunhinnasta, sisältäen ruotsalaisen arvonlisäveron (moms). Ostajan niin halutessa voidaan maksutapana käyttää myös laskutusta, jolloin ostajalta laskutetaan lippujen hinta, rahtimaksu sekä palvelumaksuna 15 % lippujen arvosta, sisältäen ruotsalaisen arvonlisäveron (moms). Postitse lähetetty lasku tulee maksaa laskussa mainittujen ohjeiden mukaisesti 30 päivän kuluessa.

Laskutusta ei voida käyttää maksutapana sellaisten henkilöiden tai yritysten kohdalla, joilla ei ole suomalaista henkilö- tai yritystunnusta.

Jotta sopimus kaupasta ostajan ja myyjän välillä voidaan katsoa syntyneen, täytyy myyjän ensin vahvistaa tilaus. Jos suunniteltu kaupankäyntiä jää suorittamatta siksi, että myyjä ei ole vahvistanut kauppaa, maksetaan ostajalle takaisin tämän maksama kauppahinta, rahtimaksu, sekä Ticket2:n palvelumaksu.

Ostajan vastuulla on tarkistaa lipuissa mainittua tapahtumaa koskevat oleelliset tiedot, kuten esimerkiksi mahdolliset peruuntumiset. Ostajan tulee pidättäytyä tilaamasta lippuja, joiden myyntitarjous ei enää ole kohtuullinen.

Ostajan vastuulla on ilmoittaa lippujen täsmälliset toimitustiedot Ticket2:n ohjeiden mukaisesti. Ticket2 ei vastaa myöhästyneistä lipputoimituksista tai toimittamatta jääneistä lipuista, mikäli nämä ovat aiheutuneet puutteellisista tai virheellisistä toimitustiedoista.

On mahdollista, että poikkeustapauksissa tietyt ostajan tilaamat liput korvataan muilla, joko samanarvoisilla tai paremmilla, lipuilla.

 

5. Lippujen ostotapahtuma

Ostaja aloittaa ostotapahtuman tilaamalla tietyn lipun tämän myyntitarjouksen perusteella. Ostaja maksaa koko myyntihinnan, rahti- ja palvelumaksun tilauksen yhteydessä, paitsi jos maksutapana on laskutus.

Kun ostaja on tehnyt tilauksen, myyjälle ilmoitetaan tämän lippuihin kohdistuvasta ostotarjouksesta. Myyjän on tällöin vahvistettava, että kyseiset liput ovat edelleenkin hänen hallussaan, ja että ne voidaan lähettää ostajalle tilauksen mukaisesti. Tämä tilauksenvahvistus on tapahduttava kahden (2) työpäivän kuluessa siitä, kun ostaja on tehnyt tilauksen. On huomioitava, että tässä vaiheessa myyjä on velvoitettu käyttäjäsopimuksen mukaisesti toimittamaan liput ostajalle. Tämän velvoitteen täyttämättä jättäminen katsotaan sopimusrikkomukseksi.

Myyjän on tavallisesti toimitettava liput ostajalle vuorokauden kuluessa tilauksen vahvistamisesta. Ticket2: n hyväksymiä toimitustapoja lipuille ovat lähettipalvelut sekä kirjattu postilähetys. Myyjän on seurattava Ticket2:n ohjeita lippujen toimituksessa.

On huomattava, että joissain tapauksissa lippujen toimitus voi tapahtua myöhemmin kuin aiemmin mainittujen toimitusaikojen puitteissa. Lippujen toimituksen on kuitenkin tapahduttava hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, elleivät tietyt olosuhteet sitä estä. Näistä mainittakoon esimerkkinä tilanne, jossa lippujen tilaus tapahtuu hyvin lähellä tapahtuman varsinaista ajankohtaa.

Tiettyjä lipputyyppejä ja niiden toimitusta koskee erityiset säännöt. Esimerkiksi liput Iso-Britanniassa pidettäviin jalkapallo-otteluihin toimitetaan ostajalle hieman ennen ottelun ajankohtaa ennalta sovittuun osoitteeseen Iso-Britanniassa. Näissä tapauksissa aiemmassa kappaleessa mainitut myyjään kohdistuvat vaatimukset lippujen toimitusajoista eivät luonnollisesti päde. Mikäli liput toimitetaan hotelliin tai muuhun ostajan osoittamaan majapaikkaan, kuuluu ostajan huolehtia siitä, että kyseinen majapaikka voi vastaanottaa lipputoimituksen Ticket2:n käyttöehtojen mukaisesti. Liput katsotaan toimitetuiksi, kun ostaja joko vastaanottaa liput henkilökohtaisesti, tai majapaikan henkilökunta kuittaa liput saapuneeksi ostajan puolesta.

Ostotapahtuma katsotaan loppuun viedyksi, jos liput on toimitettu ostajalle ja tämä ei sopimuksessa määritellyn ajan puitteissa ole tehnyt niistä reklamaatiota. Ticket2 maksaa korvauksen myydyistä lipuista myyjälle, kun ostotapahtuma on kokonaisuudessaan loppuunviety.

Jos tapahtumaliput eivät vastaa ostajan odotuksia, voi ostaja tehdä reklamaation Ostajan käsikirjassa määriteltyjen sääntöjen mukaan. Kauppa voidaan tällöin mitätöidä ja ostaja saada kauppahinnan takaisin. Oikeudellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, jos on syytä epäillä rikollisia tarkoitusperiä joko ostajan tai myyjän osalta.

 

6. Käyttäjän ja Ticket2:n välinen suhde

Rekisteröidessään liput palvelussa jäsen antaa Ticket2:lle oikeuden käyttää tietoja lipuista kaupallisiin tarkoituksiin ilman muuta korvausta kuin sitä, johon myyjä on oikeutettu ostajan tilatessa lippuja häneltä.

Ticket2 ei koskaan ole osapuolena ostotapahtumassa, vaan kaikki myynti tapahtuu suoraan ostajan ja myyjän välillä. Ticket2 ei kanna vastuuta lippujen myyntituloksesta. Ticket2:ta ei koskaan voida pitää vastuullisena vahingoista eikä rahallisesta tai muista tappioista, joita saattaa syntyä palvelun käytön yhteydessä. Mahdollisen riitatilanteen syntyessä ostajan ja myyjän välille ei Ticket2:ta voida pitää vastuullisena kummankaan osapuolen vahingoista eikä rahallisista tai muista tappioista.

Ticket2 saattaa lähettää käyttäjille sähköpostiviestejä, ja tällöin sähköpostiviesti katsotaan vastaanotetuksi, kun sen lähettämisestä on kulunut yksi (1) arkipäivä tai vähintään 24 tuntia.

Ticket2:n palveluiden käyttäminen ei merkitse minkäänlaisen työsuhteen syntymistä Ticket2:n ja myyjän välille. Ticket2:lla ei missään olosuhteissa ole työnantajan kaltaista vastuuta myyjää kohtaan.

 

7. Kielletty toiminta

Ticket2:n tarjoaman palvelun käyttö varastettujen tai väärennettyjen lippujen myyntiin on kielletty. On Ruotsin rikoslain vastaista (Strafflag) kaupata tai yrittää kaupata varastettuja tai väärennettyjä tapahtumalippuja, ja oikeudellisiin toimenpiteisiin voidaan tästä syystä ryhtyä.

Ticket2 kieltää myyjää lähettämästä ostajalle mainoksia sekä muuta informaatiota tai materiaalia kuin kaupan kohteena olevat liput.

Myyjän on oltava kykeneväinen toimittamaan myyntiin tarjoamansa liput. Kyvyttömyys tai haluttomuus toimittaa liput ostajan ne tilattua voi johtaa sanktioihin Ticket2:n toimesta. Lisätietoa Myyjän käsikirjasta

 

8. Sääntörikkomusta epäiltäessä

Jos Ticket2 epäilee kaupan jonkun osapuolen rikkoneen jotain sääntöä, on sekä ostajan että myyjän velvollisuus tehdä yhteistyötä Ticket2:n kanssa tapauksen tutkinnassa. Ticket2 voi ryhtyä sopiviksi katsomiinsa toimenpiteisiin, mukaan lukien tiettyjen lippujen listauksen poistamisen palvelusta, varoitusten lähettämisen ja jäsenyyden lakkauttamiseen Ticket2:n palvelussa, jos on aihetta epäillä käyttäjän käyttäytyneen hyvän tavan vastaisesti tai toimineen tavalla, joka on ristiriidassa käyttäjäsopimuksen kanssa. Myyjän palvelun kautta myymistä lipuista syntyneiden tulojen maksu myyjälle voidaan jäädyttää tutkimusten ajaksi, jos Ticket2:lla on aihetta epäillä laittomia tai muita vakavia tekoja.

Ticket2 voi raportoida epäilemänsä laittoman toiminnan poliisille, muille viranomaisille tai sopiville tahoille.

Jos myyjä ei toimita myytäväksi ilmoittamiaan lippuja niitä palvelun kautta ostaneille, voi Ticket2 periä myyjältä toimistokuluja 500 Ruotsin kruunuun saakka.

Jos myyjä on jäänyt velkaa Ticket2:lle keskeytyneen kaupan, petollisen toiminnan tai muun vastaavan takia, voi Ticket2 laskuttaa myyjältä velkaa vastaavaan summan sekä toimistokulut.

 

9. Vastuu

Sekä myyjä että ostaja vastaavat omalta osaltaan, että tapahtumalippujen kuvaukset ja muu heidän antamansa tieto on täsmällistä. Palvelun käyttäjien, ostajan sekä myyjän kuuluu jättää Ticket2 mahdollisten keskinäisten vahingonkorvausvaatimustensa ulkopuolelle.

Vaikka Ticket2 pyrkiikin säilyttämään palvelun jatkuvasti käyttäjien saatavilla, ei tällä ole velvollisuutta ostajaa, myyjää tai muita kohtaan pitää palvelua yllä minään tiettynä ajankohtana. Ticket2:lla ei ole velvollisuutta suorittaa ylläpitoon, viestintään tai muuhun palvelutarjontaan liittyviä tehtäviä minkään tietyn ajan puitteissa. Ticket2:lla ei ole velvollisuutta listata palvelussaan myyjän myyntitarkoitukseen rekisteröimiä lippuja. Ticket2 ei millään muotoa vastaa palveluun rekisteröityjen lippujen myydyksi tulemisesta, tähän ei myöskään vaikuta lipuissa määritellyn tapahtuma-ajankohdan läheneminen.

 

10. Oikeudet

Palveluntarjoaja Ticket2 pidättää kaikki oikeudet palveluun ja sen sisältöön, mukaan lukien informaation myydyksi rekisteröidyistä lipuista sekä kaiken muun palvelun sisältämän ja sen kautta luodun informaation. Ticket2 voi luovuttaa kaikki tai osan palvelua koskevista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan myyjää ja ostajaa kohtaan kolmannelle osapuolelle. Ostaja tai myyjä ei voi luovuttaa oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan Ticket2:ta kohtaan kolmannelle osapuolelle.

Ruotsin lakia henkilötietojen käsittelystä (PUL) voidaan osittain soveltaa Ticket2:n toiminnassa.

 

11. Ehtojen muutos

Palveluntarjoaja Ticket2:lla on oikeus muuttaa yksipuolisesti tämän käyttäjäsopimuksen ehtoja. Muutokset astuvat voimaan kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun Ticket2 julkistaa uudet ehdot palvelun välityksellä käyttäjälle. Jos käyttäjä ei hyväksy uusia ehtoja, on tämän lakkautettava jäsenyytensä välittömästi välttääkseen uusien ehtojen pätemisen omalla kohdallaan.

 

12. Riitojen ratkaisu

Tämän sopimuksen tulkinnassa sovelletaan Ruotsin lainsäädäntöä. Riita-asiat koskien käyttäjäsopimuksen voimassaoloa, soveltuvuutta, tulkintaa tai sovellusta ratkaistaan Tukholman käräjäoikeudessa.