1. Om detta avtal

Ticket2 drivs av T2 Ticket Market AB ("Ticket2", "Vi") och erbjuder en marknadsplats på nätet där användare som vill köpa biljetter ("Köpare") och användare som vill sälja biljetter ("Säljare") kan träffas och handla med evenemangsbiljetter ("Tjänsten"). Tjänsten innebär att Ticket2 aldrig ingår avtal om att köpa eller sälja biljetter, utan all handel sker mellan Köpare och Säljare. Ticket2s roll är begränsad till att ta upp anbud å Säljares vägnar i egenskap av handelsagent.

Dokumenten Säljarhandboken, Köparhandboken och GDPR utgör bilagor och oavskiljbara delar av detta användaravtal.

Observera att konsumentköplagen inte gäller för evenemangsbiljetter, utan att köplagen reglerar köp av biljetter. I praktiken innebär detta att du inte har öppet köp eller returrätt.

Du måste vara 18 år för att köpa eller sälja biljetter genom Ticket2.

 

2. Medlemskap

För att kunna sälja biljetter genom Tjänsten krävs det att användare registrerar sig (blir "Medlem"). Genom att registrera sig som Medlem godkänner användaren detta avtal.

För att medlemskap ska beviljas krävs att användaren godkänns av Ticket2. Som ett led i Ticket2s behandling av en ansökan används kredit och personupplysning. Ticket2 förbehåller sig rätten att avbryta redan godkänd Medlems medlemskap.

Medlem kan hantera sin biljettförsäljning inom Tjänsten genom att logga in med sitt användarnamn och lösenord. Medlem är ansvarig för att användarnamn och lösenord hanteras på ett säkert sätt.

Medlem kan när som helst säga upp sitt medlemskap, och möjligheten att sälja ytterligare biljetter genom Tjänsten försvinner då. Redan påbörjade försäljningar (där Köpare slutit avtal genom Tjänsten) måste också genomföras i sin helhet innan Medlemmen avregistreras.

Om inte annat avtalas gäller medlemskap tills vidare.

 

3. Listning av biljetter till försäljning

En Medlem kan erbjuda biljetter till försäljning till allmänheten genom Tjänsten. Ticket2 tar inte ut någon avgift av Medlem för att registrera biljetter till salu. För användare vars medlemskap ännu ej godkänts kan registrerade biljetter inte ses eller köpas av andra användare. All biljettförsäljning sker till Säljarens fasta pris, som kan ändras av Säljaren utan kostnad.

Registering av biljetter till salu innebär ett civilrättsligt bindande erbjudande enligt detta avtal. Om Köpare avger ett anbud för biljetter som erbjudits genom Tjänsten har är Medlem bunden enligt detta användaravtal. Medlem är alltså skyldig att leverera de biljetter köpet gäller i tid enligt detta avtal. Köpeavtal mellan Köpare och Säljare ingås dock först efter det att Medlem bekräftat köpet.

Om ingen Köpare avlägger anbud kan Medlem ta tillbaka sitt biljetterbjudande (avregistrera biljetterna).

 

4. Köp av biljetter

En Köpare kan utan att registrera sig som medlem avlägga anbud om köp av biljetter som Säljare erbjudit till försäljning genom Tjänsten. I samband med att köpet påbörjas (dvs Köpare bekräftar anbudet på Säljarens biljetter) betalar Köpare in det överenskomna priset till Ticket2. Köpare kan också faktureras det överenskomna priset och måste då betala inom 5-30 dagar enligt instruktioner på den faktura som skickas ut. Ticket2 förbehåller rätten att avböja vilket köp som helst.

För att avtal om köp ska sägas ha ingåtts mellan Köpare och Säljare krävs att Säljare bekräftat anbudet. Om köpet ej kan genomföras som planerat p.g.a. att Säljaren inte kan bekräfta försäljningen, återfår Köparen hela köpeskillingen och de avgifter som betalats till Ticket2.

Köparen är ansvarig för att kontrollera aktuell information om det evenemang biljetterna gäller, t.ex. att evenemanget inte redan ställts in, och avstå från att påbörja ett köp i sådant fall att säljarens erbjudande inte längre är rimligt.

Det är köparens skyldighet att meddela korrekt leveransinformation enligt Ticket2s anvisningar samt försäkra sig att hotellet kan ta emot biljettleveransen. Ticket2 ansvarar inte för utebliven eller försenad leverans på grund av bristfälliga leveransuppgifter.

De biljetter som Köparen avser att köpa kan i sällsynta fall komma att ersättas med andra, likvärdiga eller bättre biljetter.

 

5. Köpets genomförande

Köparen påbörjar köpet genom att anbud på en biljettpost avlämnas. Beroende på betalsätt kan Köparen också behöva betala hela köpeskillingen, och alla frakt- och säljavgifter i samband med att anbudet avlämnas.

Efter att Köpare påbörjar ett köp genom Tjänsten meddelas Säljaren att ett anbud på de erbjudna biljetterna inkommit. Säljaren måste då inom 48 timmar eller två vardagar bekräfta att biljetterna finns och kommer att sändas till Köparen enligt anbudet. Observera att Säljaren enligt detta avtal då redan är bunden att leverera biljetterna, och att det innebär ett brott mot detta avtal att inte göra detta.

Säljaren har sedan normalt ytterligare 24 timmar på sig att skicka biljetterna. För närvarande godkänner Ticket2 bara försändelser per post med rekommenderat brev eller bud. Säljaren måste följa Ticket2s instruktioner vad gäller det sätt på vilket försändelsen skickas.

Observera att biljetter ibland kan komma att levereras senare än inom de tidsramar som anges ovan. Biljetter skall dock levereras till Köpare i god tid innan evenemanget, om inte omständigheterna i övrigt hindrar detta, t.ex. att beställningen skett kort tid innan evenemanget i fråga. 

För en del biljettyper gäller speciella regler. T.ex. levereras utländska fotbollsbiljetter kort innan match och då till en adress på orten av evenemanget. I dessa fall gäller förstås inte kravet på att Säljare ska leverera biljetterna inom den normala tidsrymden.

Om biljetterna sänts till Köparen och Köparen inte reklamerat biljetterna inom aktuell tidsfrist anses köpet slutfört och Säljaren får sin ersättning från Ticket2.

Om biljetterna inte skulle motsvara förväntningarna kan köpet reklameras enligt de regler som anges i Köparhandboken. Köpet kan då ogiltigförklaras och Köparen återfå köpeskillingen. Om brottsligt uppsåt kan misstänkas från Köpare eller Säljares sida kan rättsliga åtgärder komma att vidtas.

 

6. Din relation till oss

Medlem ger i samband med att biljetter registreras till försäljning Ticket2 rätt att använda informationen om biljetterna för kommersiella ändamål utan ersättning än den som skulle uppstå när Köpare påbörjar ett köp av biljetter.

Ticket2 är aldrig en part i köpet, utan all försäljning sker direkt mellan Köpare och Säljare. Ticket2 är inte ansvarigt för att biljetter som registreras till försäljning faktiskt kommer att säljas. Ticket2 kan aldrig hållas ansvarigt för skada och förluster som uppstår genom användning av Tjänsten, och vid eventuell tvist mellan Köpare och Säljare kan Ticket2 ej hållas ansvarigt för endera partens skada eller förlust.

För att kunna använda sig av tjänsten måste Köparen och Säljaren ha tillgång till fungerande e-postadress. Ticket2 skickar alla meddelanden till användare via e-post. Ticket2 ansvarar inte för problem som kan uppstå på grund av eventuella olevererade e-postmeddelanden som orsakats av användarens spamfiltrar eller andra liknande IT-säkerhetsåtgärder.

Användande av Ticket2s tjänst innebär inte att något anställningsförhållande uppstår mellan Ticket2 och Säljare. Ticket2 har inte under några omständigheter något arbetsgivaransvar för Säljare.

 

7. Otillåtna aktiviteter

Ticket2 förbjuder försäljning av stulna eller falska biljetter genom Tjänsten. Både försök till sådan försäljning och faktiskt genomförda försäljningar innebär brott mot svensk strafflag. Juridiska åtgärder kan därför komma att vidtas.

Ticket2 förbjuder att annan information eller material än de aktuella biljetterna, t.ex. reklam, skickas från Säljare till Köpare.

Säljare är bunden att kunna leverera de biljetter som erbjuds till försäljning. Oförmåga eller ovilja att leverera biljetter när Köpare påbörjar köp kan komma att leda till sanktioner från Ticket2s sida. Se Säljarhandboken.

 

8. Om vi misstänker att ni brutit mot reglerna

I fall då Ticket2 misstänker att någondera parten i ett köp har brutit mot reglerna är både Köpare och Säljare skyldig att samarbeta med Ticket2s utredning.

Det står Ticket2 fritt att vidta lämpliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till att ta bort listningar, skicka varningar och avsluta ditt medlemskap om Ticket2 har skäl att misstänka att ni handlat i strid med användaravtalet eller uppträtt olämpligt. Betalningar till säljare för försäljning som skett genom Tjänsten kan komma att hållas inne under utredning om Ticket2 har skäl att misstänka att olagliga eller andra allvarliga handlingar begåtts.

Ticket2 kan komma att rapportera misstänkt olaglig verksamhet till polis, andra myndigheter och andra lämpliga organisationer.

 

Om Säljare inte levererar de biljetter som annonserats till försäljning och som en Köpare köpt genom Tjänsten kan Ticket2 fakturera säljaren en administrativ avgift för den avbrutna försäljningen om upp till 500 kr per biljett.

Om Säljare kommit i skuld till Ticket2, t.ex. genom ett avbrutet köp, bedrägliga handlingar eller liknande kan Ticket2 fakturera säljaren motsvarande belopp plus en administrativ avgift.

 

9. Ansvar

Som Köpare eller Säljare är Du skyldig att korrekt beskriva biljetter och annan information. Du måste också hålla Ticket2 skadelöst mot andras skadeståndsanspråk mot dig.

Ticket2 strävar efter att hålla Tjänsten kontinuerligt tillgänglig, men har ingen skyldighet gentemot Köpare, Säljare eller andra att hålla Tjänsten tillgänglig viss tid eller med viss responstid. Ticket2 har vidare ingen plikt att lista de biljetter medlem önskar sälja eller att tillse att registrerade biljetter faktiskt säljs, helt utan avseende på kvarvarande tid till det evenemang biljetterna gäller.

 

10. Rättigheter

Ticket2 äger alla rättigheter till den information som finns och genereras genom Tjänsten, inklusive information om Medlems biljetter registrerade för försäljning.

Ticket2 kan komma att överlåta samtliga eller delar av sina rättigheter och skyldigheter gentemot Köpare och Säljare till tredje part. Köpare och Säljare kan inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter gentemot Ticket2 till någon annan part.

Personuppgiftslagen (PUL) är tillämplig för en del av Ticket2s verksamhet. Se närmare under PUL för information om hur Ticket2 hanterar personuppgifter.

 

11. Ändring av villkor

Villkoren i detta Användaravtal kan komma att ändras av Ticket2 ensidigt i framtiden. Ändringar i villkoren träder i kraft två veckor efter att de nya villkoren först publiceras på företagets hemsida. Medlem som ej kan acceptera de nya villkoren måste avbryta sitt medlemskap för att inte bli bunden av de nya villkoren.

 

12. Tvist och tillämplig lag

Detta avtal ska tolkas utifrån svensk lag. Vid tvist angående avtalets giltighet, tillämplighet, tolkning eller tillämpning hänvisas till Stockholms tingsrätt.